پیگتیل فیبر نوری چیست ؟

پیگتیل فیبر نوری چیست ؟

پیگتیل فیبر نوری چیست ؟

پیگتیل فیبر نوری چیست ؟

پیگتیل های فیبر نوری برای اتصال به دو سر فیبر نوری طراحی شده اند . از انواع آن میتوان به پیگتیل SC ، پیگتیل LC

پیگتیل FC   و پیگتیل ST اشاره کرد .  انواع پیگتیل های فیبر نوری بر اساس عملکرد به شرح زیر طبقه میشوند :

Simplex pigtail

پیگتیل فیبر نوری LC سینگل مود(Pigtaile LC SM)

Duplex pigtail

پیگتیل های فیبرنوری در دو نوع : پیگتیل فیبرنوری سینگل مود و پیگتیل فیبر نوری مالتی مود طبقه بندی میشوند .

که از پیگتیل سینگل مود برای اتصال به کابل های سینگل مود و از پیگتیل مالتی مود برای اتصال به کابل های مالتی مود استفاده میگردد .

از مشهورترین و پر کاربرد ترین پیگتیل های فیبر نوری میتوان به :

SC pigtail

پیگتیل فیبر نوری SC سینگل مود(Pigtaile SC MM)

LC pigtail

پیگتیل فیبر نوری LC سینگل مود(Pigtaile LC SM)

FC pigtail

ST pigtail

پیگتیل فیبر نوری استیودنت مالتی مود (Pigtaile ST MM)

اشاره کرد

 

 

 

اشتراك گذاری نوشته