برچسب محصول - فروش پاور متر با قلم نوری 10 کیلومتری