برچسب محصول - قیمت پاور متر با قلم نوری 10 کیلومتری