برچسب محصول - کابل پچ کورد فیبر نوری SC-FC Sm Duplexارزان